עלויות ותנאי שירות

עלויות | תנאי תשלום | תנאי ההתקשרות

עלויות

ב- Ahoy מבינים כי ארגונים קטנים, עמותות ופרטים אינם מסוגלים לעמוד במחירי תשתיות (רכישה וחניית שם מתחם, אחסון אתר, עיצוב לוגו ודיוור ישיר וכו') הקיימים בישראל. לפיכך, Ahoy מציגה סל שירותים במחיר נמוך במיוחד,  התבססות על תשתיות אמינות, ויתור על מתווכים בהעברות התשלום ודגש על איכות השירות.

חבילות השירות הבסיסיות והתפורות לפי מידה של Ahoy, אירוח שרתים באתרים אמינים בחו"ל וגביית תשלום בהמחאת מזומן וויתור על דמי תיווך חברות האשראי מאפשרות לנו זאת.
סל השירותים כולל -
 1. אירוח אתרים
 2. רכישת שמות מתחם (כתובות אינטרנט)
 3. חניית שם מתחם
 4. דואר אלקטרוני
 5. הקמת אתרים
 6. עיצוב גראפי
אחסון אתרים, חניית דומיינים, אירוח אתר לעמותות, פרטים וחברות - עלויות

אירוח אתרים

עלות חודשית* (ש"ח)
חבילת אירוח - בסיס 39
חבילת אירוח - הרחבה 49
חבילת אירוח - מקצוענים 88
חניית שם מתחם 19
חנייה ודף נוכחות 25
חנייה ודף קשר 29

רכישת שם מתחם

עלות*
שם מתחם ישראלי - רכישה לשנתיים 259 ש"ח
שם מתחם בינלאומי - רכישה\חידוש לשנה** 74.5 ש"ח
com,  net, org  
שם מתחם בינלאומי - רכישה\חידוש לשנה** 74.5 ש"ח
biz, us, info  
העברת שם מתחם לשרתי Ahoy חינם
  ** כפוף לתנאי הרישום הנוגעים לכתובת

חניית שם מתחם

עלות חודשית* (ש"ח)
חנייה פשוטה 10
חנייה ודף נוכחות 15
חנייה ודף קשר 20

דואר אלקטרוני

עלות חודשית* (ש"ח)
תיבת דואר אישית 22.5
הרחבה 1+ 7.5
הרחבה 4+ 15
הרחבה 10+ 22.5
 

הקמת אתרים

עלות* (ש"ח)
אתר תדמית בסיסי החל מ- 995

עיצוב גראפי

עלות* (ש"ח)
קונספט החל מ- 750
*לכלל העלויות בעמוד זה  יש להוסיף לעלויות המפורטות מע"מ כחוק
בחזרה למעלה

תנאי התשלום

ב- Ahoy נקבעו תנאי תשלום נוחים אך קשיחים המאפשרים לנו להוזיל מחירים  ולהציע חבילות כדאיות, זולות ואמינות. לפיכך, תנאי-התשלום ובפרט אופן התשלום אינם גמישים.
אנו מקווים כי תמצאו את התנאים והעלויות נוחים ותבחרו בסל השירותים של Ahoy.
אחסון אתרים, חניית דומיינים, אירוח אתר לעמותות, פרטים וחברות - תנאי התשלום
 1. ב-Ahoy מתחייבים להחזר כספי מלא - עד 30 יום מתאריך הקמת החשבון (פרט לשירות רישום שם מתחם).
 2. ב- Ahoy מתבצע התשלום במזומן בלבד ובאמצעות המחאה (צ'ק).
 3. ב- Ahoy התשלום מראש לשישה חודשים.
 4. ב- Ahoy מאפשרים הפסקת השירות, בכל נקודת זמן, והחזר כספי לתקופה היחסית שנותרה.
 5. ב- Ahoy גובים תשלום של שלושה חודשים לפחות, גם במקרה של הפסקת השירות.
 6. ב- Ahoy אין חובה לבצע את התשלום לפני קבלת השירות.
 7. ב- Ahoy מאפשרים ארבעה ימי עבודה להעברת התשלום.
 8. ב-Ahoy מאפשרים להעביר תשלום, באחת מהדרכים הבאות -
  • תשלום במזומן ו\או המחאה באופן אישי ובמהלך פגישת-עבודה.
  • תשלום במזומן ו\או המחאה באמצעות משלוח לכתובת דואר:

  Ahoy.co.il

  רמת השרון, 47216
 9. ב-Ahoy, במקרה של אי-העברת תשלום במועד, מקפיאים את השירות ללא הודעה מוקדמת.

בחזרה למעלה

תנאי ההתקשרות

ב-Ahoy אנו מחויבים לשירות, אמינות ואיכות הגבוהים ביותר. לשם כך, נקבעה מסגרת ברורה של תנאי-ההתקשרות למתן השירותים השונים. התנאים המפורטים מהווים תנאי ליצירת, קיום ו\או הפסקת התקשרות למתן שירותים מטעם Ahoy.

Ahoy שומרת לעצמה את הזכות לשיקול דעת מלא ועצמאי לביטול ו\או השהיית אחד או כלל השירותים הניתנים וזאת בכפוף לתנאי ההתקשרות הכללים והפרטניים לשירות לעיל ו\או תנאי-התשלום האמורים ו\או באם נעשה בהם שימוש מכוון לרעה ו\או לפגיעה בלשון הרע ו\או הסתה.

תנאי ההתקשרות מתייחסים לשירותים הבאים -

 1. אחסון אתרים (Website Hosting)
 2. שירותי דואר אלקטרוני (Email Hosting)
 3. רישום שמות מתחם (Domain name) ישראלים ובינלאומיים
 4. הקמת אתרים
 5. עיצוב גראפי
אחסון אתרים, חניית דומיינים, אירוח אתר לעמותות, פרטים וחברות - תנאי ההתקשרות

כללי

 1. ביאורים -

  • 'התנאים' מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים גם ללשון נקבה.

  • 'Ahoy' הנה ספק השירות, או מי מטעמו.

  • 'המזמין' הנו נשוא ההתקשרות ואספקת השירות מטעם Ahoy. ככזה, חלים עליו כול התנאים המפורטים בתנאי-התשלום, תנאי-ההתקשרות, העלויות ומפרטי השירותים כאמור.

  • 'התקשרות' הנה ההסכם המשתמע בין המזמין ובין Ahoy לאספקת השירות הנדרש ובכפוף לתנאי-התשלום, העלויות ומפרט השירות באתר.

  • באחריות המזמין לקרוא בקפידה את תנאי-ההתקשרות, לאשרם ובכך ולהסכים לכול המשתמע בהם.

 2. סמל Ahoy -  הזכויות הבלעדיות של Ahoy על הסמל, השם וכל הקשור אליו.

 3. תוכנה, יישומים, שירותים ומוצרים - הענקת השירות האמור אינה מהווה הסכמה, בשום צורה ואופן, להענקת זכות לשימוש חורג ו\או זכויות יוצרים ו\או קניין רוחני על תוכנה, יישומים, שירותים ומוצרים שהתקינה וסיפקה Ahoy במסגרתו. לפיכך, אין למזמין כול זכות להעתיק, להעביר, להפיץ, למכור או להעניק זכויות לצד שלישי אחר וללא הסכמה מפורשת ובכתב מ-Ahoy.

 4. התחייבות למזמין -  ההתחייבות לשירות ולתנאים המפורטים כאמור, הנה למזמין עצמו בלבד ובפרט לאיש הקשר שצוין ולא לשום צד-שלישי אחר.

 5. הפרת זכויות - כל הפרת תנאי ההתקשרות ו\או תנאי התשלום ו\או כול נזק אחר שיגרם ל-Ahoy (כגון תביעה, הפסד הכנסה, שכר-טרחה לעורכי דין או כול הוצאה אחרת) כתוצאה מפעולת המזמין (תכנים ו\או כול שימוש לרעה בשירות), תזכה את Ahoy בשיפוי מלא כנדרש.

 6. שינוי תנאים וזכויות - בכל מקרה, שומרת לעצמה Ahoy את הזכות לשנות, להתאים ולבטל את התנאים האמורים ותוך כך להחיל אותם באופן מיידי על המזמין.

 7. גיבוי, תכנים ובסיסי נתונים - Ahoy אינה אחראית לכול אובדן ו\או נזק למידע, נתונים, תכנים ולהעדר גיבוי מטעם המזמין.

 8. אמינות וזמינות - Ahoy מתחייבות לעד 99% זמינות לשירותים השונים. המזמין מבין ומאשר את האפשרות להפסקות והפרעות ברציפות השירותים הניתנים לו ולא יתבע את Ahoy בגין כול נזק שיגרם לו בגינן.

 9. תמיכה - השירותים השונים כוללים תמיכה 24 שעות ביממה ובאמצעות טופס התמיכה המקוון באתר Ahoy ו\או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת התמיכה.

 10. תשלום ועלויות - תנאי השירות כאמור ואספקת השירותים בכלל, כפופים לעמידת המזמין בתנאי-התשלום המפורטים כאן.

 11. תקופת ההתקשרות - בהתאם לאמור בתנאי התשלום, רשאי המזמין לבטל את הזמנת השירות בכל עת ובתנאי שיעמוד בכללים המוגדרים בדבר תשלום של שלושה חודשים לפחות וזאת בהודעה בכתב ואישורה על-ידי Ahoy, לפחות 15 יום מראש.

 12. סמכות שיפוטית - מבלי לגרוע מכול האמור ובכפוף לכך, תהיה הסמכות הבלעדית לשיפוט נתונה למערכת בתי-המשפט בישראל בלבד.

אחסון אתרים (Website Hosting) ודואר אלקטרוני (Email Hosting)

 1. בהמשך לתנאים הכלליים.
 2. שירות חניית שם-מתחם תואם באופיו ובתנאיו לשירות אחסון אתרים.
 3. לשם הפניית שם-מתחם לאתר המאוחסן, מעניק המזמין אישור ל-Ahoy לבצע את הפעולות הנדרשות לשם כך.
 4. חריגה מנפח-האחסון ו\או מרוחב-הפס המוקצה לחבילת האחסון, תחייב בתשלום נוסף וזאת כפי שיקבע על ידי Ahoy.
 5. טעינה, עדכון ותחזוקת התכנים באתר, תהיה על אחריות המזמין בלבד ובאמצעות גישה ישירה לשרתי Ahoy וזאת באמצעות שירות FTP הכלול בחבילת האחסון (האחריות לאבטחת הסיסמא הנה על המזמין).
 6. כל פעולה ו\או שינוי ביישומי האתר שאינם כלולים בחבילת-האחסון, ידרשו אישור מפורש בכתב מ-Ahoy ו\או תשלום נוסף וזאת כפי שיקבע על ידי Ahoy.
 7. בקשה לשינוי ו\או התאמה ו\או הוספה של שירותים, יישומים, תכונות, תוכנות ו\או כל היבט טכני אחד יוגשו ל-Ahoy בכתב ולא יוצאו לפועל אלא בכפוף לאישור מפורש בכתב מ-Ahoy ו\או תשלום נוסף וזאת כפי שיקבע על ידי Ahoy.
 8. למזמין אחריות מלאה לתכנים באתר והוא מסיר מ-Ahoy כל אחריות עקיפה להם. בפרט, מתחייב המזמין שלא לכלול באתר תכנים המפרים זכויות-יוצרים, תוכן בלתי-חוקי, תוכן המוציא לשון הרע, תוכן מסית, תוכן גזעני, תוכן המעודד משחקי-מזל, תוכן הנוגד את חוקי מדינת-ישראל, תוכן מיני, תוכן החושף פריטים אישים של פרטים וללא הסכמתם המפורשת, תוכנות מחשב עוינות כגון וירוסים; סוסים טרויאניים; תולעים ויישומים מזיקים אחרים.
 9. כול תלונה, תביעה ו\או חילוקי-דעות בין המזמין לבין גולש, אורח ו\או משתמש באתר תהיה באחריות המלאה של המזמין ו- Ahoy לא תהיה צד בה.
 10. השימוש, של המזמין או מי מטעמו, בתיבות הדואר האלקטרוני, לא יכלול משלוח דואר-זבל (SPAM), משלוח חומר האסור על-פי חוק (הוצאת לשון הרע, הסתה, בעל אופי מיני וכו'), משלוח וירוסים ו\או כול תוכנה מזיקה אחרת, משלוח לרשימות דיוור גדולות, שימוש בשם כתובת דוא"ל שלא בבעלות המזמין ו\או זהות כוזבת אחרת וכו'. כול האחריות לשימוש כאמור תהיה של המזמין בלבד.
 11. כול סוג דואר, יוצא או נכנס, הכולל את התכנים האמורים בסעיף 10, וכל נזק שייגרם מהם לא יהיה באחריות Ahoy.

רישום שמות מתחם (כתובת אינטרנט - Domain name)

 1. בהמשך לתנאים הכלליים.

 2. Ahoy מבצעת רישום שמות מתחם בלבד, באמצעות איגוד האינטרנט הישראלי לשמות מתחם ישראלים או כול מנהל-מורשה לשמות בינלאומיים, ואינה אחראית על ניהולם.

 3. האחריות לניהול שמות המתחם ו\או לדחיית הבקשה, מרגע הגשת הרישום ואימותו, הנה באחריות איגוד האינטרנט הישראלי (לשמות מתחם ישראלים) או כול מנהל-מורשה (לכתובות אחרות) בלבד.

 4. במקרה של רישום שם מתחם שאינו ישראלי, ניהול שם המתחם יתבצע באמצעות הרשם בו עושה Ahoy שימוש בלבד. העברת ניהול שם המתחם לרשם אחר, תהיה כרוכה בעלות נוספת.
 5. בעת פעולת הרישום, ירשם המזמין כבעל שם-המתחם (Registered Domain Holder) ו-Ahoy כנציג הקשר האדמיניסטרטיבי (Administrative), הטכני (Technical) והמתחם (Zone). בכך מאשר המזמין ל-Ahoy לייצגו כמנהלת שם המתחם.

 6. האחריות לבדיקת זמינות שם-המתחם היא של המזמין ואינה מטילה כל אחריות על Ahoy וזאת גם אם מזמן הבדיקה ועד תהליך הרישום נרשם שם המתחם על ידי גורם אחר.

 7. האחריות להעברת פרטי רישום ו\או חידוש רישום כנדרש הנה על המזמין בלבד ו-Ahoy אינה אחראית לאי-יכולת לבצע את הרישום ו\או כול תקלה ו\או נזק שייגרם כתוצאה מכך למזמין ו\או לצד שלישי אחר.

 8. האחריות לחידוש רישום שם המתחם הנה של המזמין בלבד. במקרה של אי-חידוש הרישום לשם המתחם (כפי שמפורט בעמוד השירות עצמו) לא תהיה Ahoy אחראית לאובדן הזכויות ו\או כול נזק אחר שייתכן ויגרם למזמין ו\או לצד שלישי אחר.

 9. במקרה של אי-עמידה בתנאי-התשלום, רשאית Ahoy לעשות בשם-המתחם שימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי (כולל ביטולו או העברת הרישום לבעלותה). על כול איחור בתשלום, תוסף ריבית, הצמדה למדד וקנס פיגורים בהתאם למדיניות Ahoy .

 10. לאחר השלמת הרישום שם המתחם יופנה, כברירת מחדל, לשרתי Ahoy ולעמוד המבהיר זאת.

 11.  Ahoy אינה צד משפטי לכל סכסוך שיגרם כתוצאה מהגשת בקשת רישום ו\או החזקה בפועל לשמות מתחם (ישראלים או בינלאומיים) והאחריות הנה למזמין בלבד.

הקמת אתרים ועיצוב גראפי

 1. בהמשך לתנאים הכלליים.
 2. תכולת תשתית האתר המוקמת ועיצובו יוגדרו במסמך דרישות מטעם ובחתימת המזמין.
 3. ביצוע מלא ועמידה בלוח הזמנים המוגדר, תהיה כפופה לפעולה על פי אבני-הדרך של Ahoy וזאת בפי שהן מופיעות בעמוד שירות 'הקמת אתרים' בפרק 'השירות'.
 4. האחריות המלאה לאספקת התכנים לאתר (טקסט, תמונה, קול ווידאו) יהיו על המזמין ובאופן שיוגדר על-ידי Ahoy.
 5. כל עיכוב בלוח הזמנים ו\או פגיעה באיכות, עיצוב ומבנה האתר שיגרמו כתוצאה מכישלון באספקת התכנים יהיה באחריות המזמין.
 6. הזכויות המלאות לתוכן האתר תהיה של המזמין ובפרט שלא יעמדו בסתירה לנאמר בתנאי-ההתקשרות הכללים, סעיף 3 - 'תוכנה, יישומים, שירותים ומוצרים'.
 7. כל תוספת ו\או שינוי (שאינם מופיעים במסמך הדרישות האמור ו\או חורגים מהמוסכם) ייתכן ויהיו תלויים בתוספת תשלום וזאת בהתאם לדרישת Ahoy ובאישור בכתב בלבד של המזמין.

הדפסת עמוד

בחזרה למעלה


 תנאי תשלום ושירות | יצירת קשר | מי אנחנו

קידום אתרים | ליווי משפטי - תמ"א 38 | קרן תבור לעסקים
Powered by www.ahoy.co.il